ทีมวิศวกรด้านระบบอีเมลองค์กร โดยเทคโนโลยีแลนด์

อีเมลองค์กร On Premise คือ อะไร

ในการใช้งานอีเมลองค์กร หลัก ๆ แล้วมีอยู่ 2 แบบ คือ อีเมลองค์กร On Premise และ อีเมลองค์กร On Cloud ซึ่งที่เราจะพูดถึงในบทความนี้คืออีเมลองค์กร On Premise คือการใช้งานอีเมลองค์กรในserver On Premise หรือการติดตั้งวางระบบ Sever ไว้ภายในงองค์กรณ์หรือภายในบริษัทนั้น ๆ เพื่อเชื่อมต่อและรอรับคำสั่งจากผู้ดูแลระบบ Server

การติดตั้งและการดูแลรักษาระบบ On Premise

การติดตั้ง Sever On Premise นั้นมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก เนื่องจากต้องจัดซื้ออุปกรณ์ในการนำมาประกอบกันเป็น Server On Premise 1 ตัวนั้นใช้ทรัพยากรในส่วนของ Hardware และ Software มากมายซึ่งหมายถึงต้องใช้เงินจำนวนมากในการสร้างและยังจะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลระบบของ Sever ตัวดังกล่าวให้พร้อมใช้งานหรือคอยแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา ต่าง ๆ ในส่วนของการ Upgrade อุปกรณ์ Hardware ยังทำได้ยากเมื่อต้องการ Upgrade บางครั้งอาจส่งผลกระทบกับทั้งระบบทำให้ต้องหยุดการทำการทั้งระบบเพื่อ Upgrade ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจทำให้การทำงานติดขัด และ ล่าช้า

ข้อเปรียบเที่ยบระหว่างระบบอีเมลองค์กร On Premise และ อีเมลองค์กร On Cloud

  • ด้านค่าใช้จ่าย แบบ On Premise มีค่าใช้จ่ายมากกว่า แบบ On Cloud อยู่มาก
  • ด้านความสะดวก แบบ On Premise หากมีผู้เชียวชาญในการดูแลจะสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วกว่า
  • ด้านการดูแลรักษาระบบ On Premise ต้องมีผู้เชียวชาญในการดูแลระบบตลอดเวลาซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
  • ด้านการ Upgrade ระบบ On Premise อาจต้องหยุดการทำการของ Server เพื่อจะทำการ Upgrade

ข้อมูลโดยสรุป

การใช้งาน อีเมลองค์กร On Premise นั้นอาจยังไม่เหมาะสมกับองค์กรหรือธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็กมากนักเนื่องจากต้องใช้เงินลงทุกอย่างมากในการสร้างและติดตั้ง Sever On Premise ขึ้นมาและยังค่าจ้างผู้เชียวชาญสำหรับดูแล Sever ดังกล่าวซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับ ระบบอีเมลองค์กรแบบ On Cloud จึ่งเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเนื่องจากการเช่า ระบบอีเมลองค์กรแบบ On Cloudนั้นมีผู้เชียวชาญคอยดูแลทั้งระบบและคอยให้คำปรึกษาเมื่อท่านเจอปัญหาใดเกี่ยวกันระบบอีเมลองค์กรทำห้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของอีเมล์ได้อย่างมาก

บทความที่เกี่ยวข้อง