ทีมวิศวกรด้านระบบอีเมลองค์กร โดยเทคโนโลยีแลนด์

Google Workspace Hybrid

Google Workspace Hybrid คือ ระบบที่ใช้งานระบบอีเมล Google Workspace ร่วมกับระบบ Email Hosting ทั่วไปจากผู้ให้บริการอื่นๆ หรือพูดง่ายๆ คือ ใช้งาน Email @domainname เดียวกันพร้อมกัน 2 ระบบ ซึ่งโดยปกติส่วนใหญ่มักจะใช้ได้เพียงแค่ระบบเดียว

ทำงานอย่างไร

Flow การทำงานของระบบ Email Google Workspace Hybrid บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Google Workspace Hybrid จะทำการตั้งค่าใน MX ในส่วนของ DNS และปรับแต่งค่าภายในระบบ Google Workspace ให้ Email ที่มิใช่ระบบตนเอง Forward ไปยัง Mail Server อื่นๆ ที่กำหนดไว้

ประหยัดและคุ้มค่า

รูปภาพแสดงการแบ่ง User เพื่อใช้งาน Google Workspace

การทำงานแบบ Hybrid นั้นช่วยให้องค์กรของคุณจ่ายเงินไปยังระบบที่มีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าที่สุด เพราะสามารถกำหนดให้ผู้บริหารหรือพนักงานบางคนใช้งาน Google Workspace และกำหนดให้ User บางกลุ่มใช้งานระบบ Email Hosting ทั่วไปก็สามารถทำงานได้แล้ว เป็นต้น เพราะในความจริงแล้วจะมีกลุ่มพนักงานบางกลุ่มที่ใช้งานอีเมลเพียงแค่เช็คข่าวสารหรือจดหมายเวียนภายในเท่านั้น และกลุ่มผู้บริการก็อาจจะได้ใช้เครื่องมือ Google Workspace ที่ครบวงจร เช่น ประชุม Online, จัดการปฏิทิน เป็นต้น

มีความซับซ้อนสูง

Flow แสดงการส่ง Email ออกผ่านระบบ Google Workspace Hybrid

ดูเหมือนว่าการตั้งค่าดังกล่าวจะดูไม่ได้ซับซ้อนและเป็นเรื่องง่ายๆ แต่จริงๆแล้วเป็นการตั้งค่าและการทำงานที่มีความซับซ้อนสูงระบบหนึ่งของการทำงาน Email เนื่องจากมิใช่แค่เพียง Email ขาเข้าจะถูก Forward ไปยังระบบ Email 2 ระบบ และเมื่อ User ทำการส่ง Email ออกก็ต้องส่งออกจากระบบใดระบบหนึ่งเท่านั้น และจะถูกส่งกลับเข้ามาอีก Server หาก User นั้นอยู่ในระบบ Google Workspace

ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

หากการตั้งค่านั้นไม่ได้เป็นไปอย่างถูกต้อง หรือทำโดยผู้ให้บริการที่มิได้มีความเชี่ยวชาญมากเพียงพอจะทำให้เกิดปัญหา Loop ภายในระบบ Email ทั้ง 2 ระบบได้ และ อาจจะเกิดปัญหา Email นั้นไม่เข้าระบบใดระบบหนึ่ง เป็นต้น

ข้อมูลโดยสรุป

การใช้งาน Google Workspace Hybrid ถือเป็น Solution ที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรทุกองค์กร ไม่จำเป็นต้องเป็นองค์กรเล็กๆ เท่านั้น ในองค์กรใหญ่ๆ ถือแม้ว่าจะมีงบประมาณจำนวนมากก็ยังสามารถประยุกต์ใช้งานระบบดังกล่าวเพื่อประหยัดงบประมาณได้อีกมากกว่า 70-80% ด้วยเพราะผู้เขียนเชื่อว่าจะมี User บางกลุ่มมิได้ใช้ Function การทำงานของ Google Workspace เลยแต่เราต้องจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ