Ticket / Email

We love support

Because we need to help our customer

Love Ticket

พนักงานของเราทั้งหมดถูกฝึกให้มีทัศนคติที่ดีในการช่วยเหลือลูกค้าอย่างรวดเร็ว โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกันตลอดเวลาและช่วงเวลาปกติ Email/Ticket ของท่านจะถูกตอบกลับใน 3 นาทีจากผู้เชี่ยวชาญมิใช่ระบบอัตโนมัติ
Call Center Live Chat Remote Support