ต้นแบบทางเทคโนโลยี Email ที่เป็นรูปธรรม

ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

ผลงานระดับนานาชาติ

Image

เราคือต้นแบบด้านเทคโนโลยี

เทคโนโลยีแลนด์ เป็นบริษัทด้าน Email เพียงรายเดียวในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับคัดเลือกตีพิมพ์งานวิจัยด้านเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของ Email ในงานด้านเทคโนโลยีสื่อสารระดับโลกในปี 2021 ซึ่งตรอกย้ำถึงความเป็นผู้นำและความเชี่ยวชาญด้าน Email ในระดับนานาชาติ

หัวข้องานวิจัย: Intelligent Blacklist Security System for Protecting Spammer in Corporate Email Solution: A Case of Corporate Email Service Provider in Thailand
หน่วยงานที่จัด (สำนักงานใหญ่): The IEEE Communications Society headquarters is on the 17th floor of 3 Park Avenue in New York City
Published in: 2021 23rd International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT)
ประเทศที่จัด: เกาหลีใต้
หน่วยงานที่ได้รับตีพิมพ์: บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด, ประเทศไทย

อ่านงานวิจัยต้นฉบับ เรียนรู้การทำงาน
<