Technologyland.ORG

ภาพกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีแลนด์
Image

Technologyland.ORG

Technologyland.ORG ถูกก่อตั้งโดย ทีมผู้บริหารของ TL โดยมีแนวความคิดหลัก คือ "การแบ่งปัน ดีกว่าการเก็บไว้" ทำให้พนักงานของเราทุกคน มีความรู้สึกและภาคภูมิใจในองค์กรของตนเอง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการ "ให้" ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของเราเสมอ

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ได้ก่อตั้ง Technologyland.org ขึ้น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงผลกำไร เพื่อ การช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ เช่น การช่วยเหลืออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีแก่โรงเรียนห่างไกล การสนับสนุนด้านระบบ Software แก่หน่วยงานหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เช่น มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ การช่วยเหลืออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลห่างไกล และการช่วยเหลืออื่น ๆ

เรารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็น "ผู้ให้" และพึงระลึกอยู่เสมอว่า "สังคม คือส่วนหนึ่งของเรา"

  • Date: 10 Feb 2010
  • Location: Technology Land Head Office