Zoho Workplace
ที่นิ่งและเสถียรกว่า

เสถียรและนิ่ง

ด้วยการทำงานของ DUAL DNS ใน 2 ประเทศของเทคโนโลยีแลนด์ทำให้ Zoho Workplace ของคุณนิ่งและเสี่ยงต่อการล่มน้อยกว่าระบบ DNS ทั่วไปกว่าเท่าตัว

เนื่องจาก DUAL DNS ของเทคโนโลยีแลนด์นั้นถูกตั้งและทำงานพร้อมๆกันใน 2 ประเทศและต้องล่มพร้อมกันเท่านั้นถึงจะทำให้ระบบล่มสมบูรณ์แบบแตกต่างจากระบบทั่วไปหากล่มเพียงตัวเดียวก็จะล่มทั้งหมดทันที

  • DNS ทั่วไป
    %
  • DUAL DNS
    %

Dual DNS

ระบบ Email ที่ดีไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่มีระบบ DNS ที่สามารถทำงานสอดคล้องกันอย่างราบรื่น ด้วยเทคโนโลยี Dual DNS Technology ที่ตั้ง DNS Server ในประเทศญีปุ่นและสิงคโปร์ที่รองรับการทำงานอย่างหนักหน่วง ไม่ว่าระบบ Email ของคุณจะต้องสื่อสารกับภายนอกมากเพียงใดแต่มั่นใจได้ว่า DNS ของเทคโนโลยีแลนด์นั้นรองรับได้อย่างแน่นอน

เทคโนโลยีแลนด์เป็น Zoho Partner ที่ได้รับการแต่งตั้ง