Group Mailใน Email Hosting คืออะไร ?

Group Mail คืออะไร ? Group Mail หมายถึงกลุ่มของชื่ออีเมลที่มีมากกว่า 1 อีเมลขึ้นไป หรือก็คือที่สำหรับใส่ชื่ออีเมลผู้รับหลายอีเมลที่ต้องการได้รับอีเมลพร้อมกัน ซึ่งอีเมลที่ส่งถึงกลุ่มนี้ก็จะถูกกระจายอีเมลจากผู้ส่งไปยังผู้รับทั้งหมดในกลุ่ม ทำให้ผู้ที่อยู่ใน Group Mail สามารถได้รับข้อมูลข่าวสารในอีเมลฉบับนั้นด้วย โดยผู้ส่งไม่จำเป็นต้องพิมชื่อผู้รับอีเมลจำนวนมาก ในการส่งออกครั้งนั้น ยกตัวอย่างเช่น หากท่านต้องการส่งออกอีเมลหา ทีม , แผนก ภายในของท่านซึ่งมี เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่อยู่ใน ทีม นั้นจำนวนมากท่านสามารถสร้าง Group … Continue reading Group Mailใน Email Hosting คืออะไร ?