Cyber Security and Risk Summit

บจก.เทคโนโลยีแลนด์ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ประเทศไทยยุค 4.0 เรื่องการดูแลระบบความปลอดภัย และจัดการความเสี่ยงของข้อมูลในโลกไซเบอร์ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562

งานสัมมนาดังกล่าว มีวิทยากรจากหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ เช่น agoda , ThaiCERT , Symantec , Dash เป็นต้น มาให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้อวกันไม่ให้ข้อมูลทางไซเบอร์ของบริษัทรั่วไหล

โดยมีเป้าหมายในปี 2019 นี้ทางบริษัทจะมีมาตการเพิ่มเติมในส่วนของความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ที่มีประสิทธิที่ดีขึ้น

Category International Seminar Date 2019.02.21 At Ambassador Hotel, Bangkok